Прикачи твоето видео
Приемам общите условия.
Твоето участие беше записано успешно!
Затвори

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

1. В играта има право да участва всяко физическо лице, което има регистрация в сайта btv.bg или някой от другите сайтове на БТВ Медиа Груп. Ако лицето няма регистрация в сайтовете на БТВ Медиа Груп ще може да се регистрира чрез регистрационния формуляр в сайта. Изключение правят на служителите на БТВ Медиа Груп свързани с кампанията, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

2. Всеки участник, с участието си в игрaта, се съгласява да посочи своите три имена, години, адрес, имейл и телефонен номер за връзка. Регистрации, неотговарящи на тези критерии се приемат за нереални и не участват в разпределението на наградите.

3. Всеки участник, който желае да се включи в играта, трябва да запише свое видео, в което имитира Лорд Somersby и да го качи в специална платформа.

4. Всеки участник, който качи видео в специалната платформа гарантира и декларира, че има законово, договорно или отстъпено по друг легален начин право да използва и разпространява каченото от него видео. В допълнение, участникът декларира, че е получил съгласието на всяко лице, което участва или е изобразено във видеото.

5. С качването на видеото и приемането на настоящите Условия за участие и официални правила, участникът се съгласява да предоставя на БТВ Медиа Груп всички имуществени и прехвърлими неимуществени права върху видеото за максимално допустимия от закона срок.

6. Участникът предоставя на БТВ Медиа Груп право да използва, записва, съхранява, разпространява публично в Интернет видеото, включително да предлага достъп на неограничен брой лица до него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, без да дължи възнаграждение за това. Правото по предходното изречение се предоставя от участника на БТВ Медиа Груп за територията на цял свят и за максимално допустимия от закона срок. БТВ Медиа Груп си запазва правото да не публикува видеа с непристойно съдържание. Видеата с подобно съдържание няма да участват.

7. Жури ще оценява, качените видеа и ще избере най-доброто.

8. Участници, които не са посочили нужните данни, не участват в надпреварата за наградата. Наградата се пази за срок от 10 дни от датата на обявяването на печелившото видео. След този период печелившият участник губи правото си да си получи наградата.

9. Със съгласяването с общите условия, които са публикувани на сайта www.btv.bg, потребителите се съгласяват да предоставят данните си (своите имена, години, имейл, телефонен номер за връзка и населено място), с възможност да участват в организираната от БТВ Медиа Груп игра. Данните се получават и обработват от БТВ Медиа Груп. След определяне на победителя - имената и имейлът му ще бъдат поместени на сайта www.talant.btv.bg/somersby.

10. Координатор от БТВ Медиа Груп ще се свърже с победителя, за да уточни мястото и начина на получаване на наградата.

11. Наградата за участник извън София се изпраща в рамките на 10 работни дни от датата на обявяването на победителя. Ако след този период печелившият не е получил наградата си е длъжен сам да провери причината за забавянето.

12. Получаването на награди става само срещу документ за самоличност.

13. Официалните правила се прилагат за целия период на провеждане на играта във вида, в който са публикувани на следния интернет адрес : www.talant.btv.bg/somersby

14. Организаторът на играта си запазва правото да променя Официалните правила, като промените влизат в сила незабавно след оповестяването им на интернет страницaта: www.talant.btv.bg/somersby

15. Участниците в играта следва сами да проверяват на www.talant.btv.bg/somersby за промени в Официалните правила, като Организаторът на играта не е длъжен да ги информира по друг начин за промени в Официалните правила.

ТЕРИТОРИЯ НА КОНКУРСА

16. Играта се организира на български език и сe провежда на www.talant.btv.bg/somersby

СРОК НА ИГРАТА

17. Играта стартира на 24.04.2016 г., в 09:00 часа, и приключва на 05.06.2016 г. в 24:00 часа.

ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

18. Всеки участник, изпратил видео за предизвикателствата Somersby ще участва в надпреварата за най-добро видео. Жури ще определи най-доброто видео и печелившият участник ще получи подаръчен стек с освежаващата напитка Somersby.

19. Само един участник ще спечели специалната награда на Лорд Somersby - подаръчен стек с освежаващата напитка Somersby.

20. Печелившото видео ще бъде определено на дата 12.06. 2016 г.

ПЕЧЕЛИВШИ ПРЕТЕНЦИИ

21. Наградата ще се предостави на участник, който има право да участва в играта, бил е обявен за печеливш по Официалните правила на играта и е предоставил валиден документ за самоличност (паспорт, лична карта) при получаване на наградата.

ГРЕШКИ И НЕВАЛИДНИ РЕГИСТРАЦИИ

22. Организаторът не носи отговорност за регистрации, съдържащи непълна, невярна или подвеждаща информация, както и за регистрации, направени от лица, които нямат право да участват в конкурса.

ОТГОВОРНОСТ

23. БТВ Медиа Груп не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден e-mail или телефон за контакт или неверен, непълен или неточен адрес за доставка на награди. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на съответната награда.

ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

24. Не се допуска размяна на награди за паричната им равностойност или за други материални или нематериални изгоди.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

25. Организаторът на Играта има право по своя преценка да прекрати Играта по всяко време, в случай, че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на Официалните правила или форсмажорни обстоятелства.

ПУБЛИЧНОСТ

26. При включването си в настоящaта Игра, участниците декларират съгласието си да предоставят доброволно имената си, години си, мейла си, телефонен номер за връзка и населено място, като необходимо условие за участие в Играта и използването на името и населеното място при обявяването на печелившите участници на сайта: www.talant.btv.bg/somersby